solution for hotel & resort

TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

Tư vấn chiến lược: Khảo sát, đánh giá thực trạng

Phân tích nhu cầu thị trường và thị trường tiềm năng

Phân tích SWOT

Tư vấn cơ cấu dịch vụ phù hợp với dự án đang triển khai và phát triển trong tương lai

Phân tích, đánh giá hoạt động bán hàng và hoạt động marketing

Tư vấn định hướng phát triển khách hàng,

Phân tích năng lực cạnh tranh

Phân tích tài chính

Tư vấn chiến lược phát triển kinh doanh

Phân tích tầm nhìn và mục tiêu đã có của doanh nghiệp

Phân tích tình hình tác động của các yếu tố

 Đưa ra chiến lược:

Dự báo và định hướng về thị trường mục tiêu để phát triển trong ngắn hạn, dài hạn

Đưa ra chỉ tiêu kinh doanh từ 1 đến 5 năm

Đưa ra các chiến lược ưu tiên dựa vào các ngành kinh doanh chủ yếu

Đưa ra chiến lược về tài chính, đầu tư

Đưa ra chiến lược về phát triển thương hiệu.

Share

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram

Liên kết

Bài viết phổ biến

Nhận thông tin mới

Đăng ký thành viên để mua hàng và nhận thông tin hàng tuần

Liên kết với chúng tôi bên dưới

Danh mục